Home > Het lossingsverhaal > Elektro magnetische (ver)storingen

Elektro magnetische (ver)storingen

Omdat er geen direct wetenschappelijk bewijs is dat het magnetisch veld van de aarde van  directe invloed is op het orientatievermogen van postduiven, durven we evenwel te stellen dat het in ieder geval voor enige stress zorgt. Gedurende de laatste jaren is er een toename gekonstateerd in het aantal storingen van het aardmagnetisch veld. Een gestoord aardmagnetisch veld is steeds geassocieerd met rampvluchten en verliezen tijdens africhtingen en wedvluchten. Daarom lijkt het ons niet verstandig de elektro magnetische verstoringen van het aardmagnetisch veld geheel buiten beschouwing te laten. We moeten er voor waken postduiven tijdens wedvluchten of africhtingsvluchten niet onnodig bloot te stellen aan onnodige risicoīs. Omdat ultraviolette straling in golven overkomt is het goed mogelijk dat er tegelijkertijd een extra toevoeging heeft plaats gevonden en dat daarom elektro magnetische verstoringen in sommige gevallen van invloed zijn op het orientatievermogen van postduiven.

Op het orienteringsvermogen van postduiven zelf heeft een verstoring in het aardmagnetisch veld geen direct noemenswaardige invloed. Het wordt daardoor niet in een dusdanig hoge mate verstoord zodat rampvluchten optreden. Hooguit worden duiven er behoorlijk gestresst van(versneld leegraken van de energievoorraad nodig voor het in werking stellen van het orientatievermogen), waardoor een vlucht onder dergelijke omstandigheden een wat vreemd verloop kent. Vaak komen bij deze omstandigheden de beste duiven later, of veel te laat aan en is de concoursduur langer dan normaal. De beste duiven zijn zij die op het moment van lossen het beste in vorm zijn. Deze duiven zijn ook het meest gevoelig voor invloeden van buitenaf, zoals een verstoord aardmagnetisme. Het verzoorzaakt bij die duiven een soort lichte paniek, omdat zij door hun supergeconditioneerd zijn, veel gevoeliger zijn voor dit soort verstoringen en hoe langer dat duurt hoe meer energie nodig voor het orienteren er verloren gaat. Daarom komen de goede duiven bij dit soort omstandigheden bijna altijd te laat of veel te laat thuis.

De vaststelling dat de verstoring van het aardmagnetisch veld geen invloed heeft op de terugkeer van postduiven tijdens hun vlucht naar huis, staat haaks op de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken. Ter overweging verzoek ik hen die aan onze vaststelling twijfelen de databases van de NOAA te raadplegen met betrekking tot zaterdag 22 augustus 1998 toen de grote nationale race der junioren in Nederland vanuit Orleans gehouden werd. Tijdens de gehele vlucht stond de K-factor bijna of constant op 10, het hoogst mogelijk. De vlucht verliep moeilijk, de kopduiven behaalden evenwel hoge snelheden, het verloop was trager dan normaal onder vergelijkbare omstandigheden, maar nergens waren geluiden over noemenswaardige verliezen te horen van de zijde van de liefhebbers of vanuit de organisatie.

Toch komt het vaak voor dat tijdens slecht verlopen concoursen ofwel het aardmagnetisch veld verstoord was, ofwel hier een uitbarsting, zonne eruptie genaamd, op de zon aan vooraf ging. Dan wordt onmiddellijk de relatie tussen dit fenomeen en een rampvlucht gelegd. Maar voordat een ogenschijnlijk vrij normale vlucht in een rampvlucht verandert, daar is vaak veel meer voor nodig. Een lossing tijdens een inversie met een sterke zijwind bijvoorbeeld. Dus altijd in combinatie met andere negatieve elementen tegelijkertijd. De nationale Orleans vlucht van 1998 heeft aangetoond dat duiven onder de hoogste K-factor, bij optimale weersomstandigheden, normaal hun weg terug naar huis kunnen vinden.

Elektro magnetische straling kan ook door elektromotoren, ook wel aggregaten genoemd,  worden opgewekt en aldus kan de daaraan grenzende omgeving van een negatieve elektromagnetische lading worden voorzien. Deze situatie heeft dezelfde uitwerking op duiven als boven werd omschreven. De nieuwe generatie duivencontainers dient van een generator of aggregaat te worden voorzien omwille van de eisen van de tijd ten aanzien van het totale ventilatiesysteem, waterpompen, verlichting etc.   Zodra een generator of aggregaat in een duivencontainer wordt geinstalleeerd dient dit apparaat van een speciale omkasting met staalplaat van een speciale legering of een loden bekledingslaag te worden voorzien. Tevens dient de elektro magnetische straling door middel van een aardleiding te worden afgevoerd naar de aarde. Dit kan geschieden door middel van een rubberen strip met metalen uiteinden die onder het rijden door regelmatig met de aarde in contact komen. Indien deze voorzorgsmaatregelen niet worden genomen is dat negatief van invloed op de prestaties van die duiven die zich dichtbij de generator  in de manden bevinden. Wat gebeurt er namelijk in dit geval?? De generator geeft zijn electromagnetische straling af aan zijn onmiddellijke omgeving. Hoe langer deze situatie duurt, met andere woorden hoe langer men onderweg is naar de losplaats, hoe meer ook de onmiddellijke omgeving(het frame en ook de manden zelf waarin de duiven zitten) de electromagnetische straling aanneemt. Indien het warm en vochtig weer betreft nemen zelfs de aerosols(fijne waterdruppeltjes) binnenin de container de magnetische lading versterkt over. Deze deeltjes kunnen zich bij het inademen in de longen gaan vastzetten en kanker veroorzaken hetgeen door wetenschappelijk onderzoek onlangs is aangetoond.

Het al dan niet electromagnetisch geladen-zijn(hetzelfde fenomeen wat kinderen "wagenziek" maakt en een container wordt door een truck getrokken) van een container, kan gemakkelijk worden getest door middel van de naald van een kompas. Eerst buiten meten. Vervolgens binnen kijken hoe de naald uitslaat c.q. reageert. Dan kijken hoe de naald reageert wanneer er een reeds geruime tijd werkende aggregaat in de buurt is of als de container na een lange rit op de lossingsplaats is aangekomen. Slaat de naald van het kompas vreemd uit, dan is een klein rubberen stripje van een paar gulden vaak de oplossing. En baat het niet, u weet het, die paar gulden schaden u ook zeker niet.


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen